Riktlinjer maträddare

See below for the English version

Som maträddare är du införstådd med följande riktlinjer:

1 – Maträddaren är ansvarig för att utföra upphämtning och leveransen till kylskåp (när det finns överskott att delas) och bestämmer själv hur det ska gå till. De som inte är uppskrivna eller som inte alls är registrerade maträddare ska inte spontant dyka upp och förvänta sig att de kan vara med en upphämtning, sortering eller in i lokalen. Det är upp till maträddarna att bestämma om de vill ta emot hjälp som erbjuds spontant eller inte.

2 – Är ni flera maträddare vid upphämtningen så ska ni komma överens om ovanstående. Blir du försenad eller får ett förhinder så ska du kontakta de andra (därför är det viktigt att ha telefonnummer på karrot.world). Kommunikation, respekt, samarbetsvilja och tillit är grundvärderingar som alla måste beakta. Om du är nybörjare och inte kan mycket, så kan du förvänta dig att den personen med mer erfarenhet ska försöka att lära ut rutinen på ett tydligt sätt. Om du är rutinerade i den butiken och går tillsammans med en nybörjare, så ska du förvänta dig att nybörjaren är villig att lära sig, ställa frågor och följa rutinen. Det handlar åter igen om kommunikation och samarbetsvilja.

3 – Maträddarna ska jobba koordinerat. Det ser väldigt oseriöst och oprofessionellt ut när flera människor går in i en butik och gör olika saker som inte stämmer överens. Därför är det viktigt med kommunikation och att man inte tar med sig oerfarna människor som inte har skrivit upp sig. Tänk på att ett samarbete står på spel här och att om vi inte gör det rätt så blir det ingen mat räddade och många blir besvikna!

4 – Ta en titt på dokumentet om butikens rutin (i karrot.world klicka på butikens namn till vänster, sedan i beskrivningen under adressen hittar du länken till dokumentet, eller annan relevant information)

Du gör allt detta frivilligt och ideellt, så det är också viktigt att du har skoj när du räddar mat!


As a foodsaver you agree with the following terms and guidelines:

1 – The foodsaver is responsible for doing a pickup at a store and transporting the food to a public fridge (whenever there is excess to be shared). S/he decides the best way to do it. Anyone who has not signed up or is not a registered foodsaver should not show up spontaneously and expect to be part of the pickup, of the sorting out of food or to come into the premises where foosavers are working. It is totally up to the foodsavers to decide whether or not they accept help.

2 – If you’re many foodsavers on the same pickup you should all come to an agreement on the above. If you’re late or cannot come you should inform the others (which is why it’s important to write your phone number on karrot.world). Communication, respect, cooperation and trust are the basic values that everyone should follow. If you are a beginner and don’t know much, you should expect that the person with more experience will explain and teach you the basic routine. If you’re an experienced foodsaver, you should expect that beginners are willing to learn, ask questions and follow the routine. Again, it’s all about communication and will to cooperate.

3 – Foosavers should work in a coordinated way. It looks bad and very unprofessional when people come into a store without a plan and run around doing their own thing. That is why communication is important and why you should not take with you any unexperienced guest who is not registered as a foodsaver. Remember that a whole cooperation with a store is on the line here. If we screw things up we will not be able to save food and a lot of people will be disappointed!

4 – Take a look at the document describing the store’s routine (at karrot.world, click on the store name, then under the description you will find the link to the document or some other relevant information).

Most importantly, have fun while saving food!