Stadga Solikyl

Stadga för Solidariskt Kylskåp (Solikyl)

Bildad 10 juni 2017

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Föreningens namn

Solidariskt Kylskåp (även kallad Solikyl) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

2 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att minska matsvinn samt att främja delningskulturen, med särskild målsättning att stödja alla som vill medverka i detta ändamål, oavsett medlemskapet. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom opinionsbildning, öka uppmärksamhet i olika medier samt främja folkbildning kring frågor om matslöseri.

3 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar

4 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

MEDLEMSKAP

5 § Medlemskap

Medlem i föreningen kan den bli som aktivt deltar i föreningens arbete och som följer dess stadgar och beslut samt bidrar till fullföljandet av föreningens ändamål. Vi förväntar oss att medlemmar är aktiva i föreningen.

Ansökan om medlemskap görs via formulär på föreningens webbsida (solikyl.se), och godkänns av styrelsen vid deltagende på ett av styrelsemöte.

Medlemsregister skall innehålla namn, adress, e-post och telefonnummer.

6 § Årsavgift

På årsmötet skall bestämmas om meddlemmar ska erlägga till föreningen årsavgift, hur mycket och på vilket sätt.

7 § Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

8 § Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap skall göras skriftligen och gäller med omedelbar verkan.

STYRELSE

9 § Sammansättning

För styrelsen gäller att den

1. Väljs av föreningsstämman och består av tre till fem ledamöter som utses för en period av ett år

2. Ledamöternas roll utses på föreningsstämman.

3. Är beslutsmässig om mer än hälften är närvarande

4. Fattar beslut med enkel majoritet, dock med strävan efter konsensus

5. Sammanträder på kallelse av ordförande eller när två styrelsemedlemmar så begär

Alla styrelsemöten är alltid öppna för övriga meddlemmar att delta på.

10 § Styrelsens åligganden

När föreningsstämman inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

• verkställa av årsmötet fattade beslut

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

• ansvara för och förvalta föreningens medel

• förbereda årsmöte

11 § Firmatecknare

Föreningens firmatecknas av ordföranden och kassören var för sig.

12 § Revisor

Föreningsstämman skall årligen välja en revisor och en revisorsuppleant.

13 § Revisionsberättelse

Revisorn skall lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.

14 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

15 § Årsredovisning

Syrelsen skall senast vid mars månads utgång avge årsredovisning till föreningens revisor.

16 § Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före maj månads utgång. Vid den

stämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande för stämman

2. Val av sekreterare för stämman

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av protokolljusterare

5. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse

7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.

9. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer

10. Verksamhetsplan och budget

11. Årsavgift

12. Fastställande av antal styrelseledamöter (och ev. suppleanter)

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av revisor och revisorsuppleant

15. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen

17 § Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålles på beslut av styrelsen eller då revisor eller minst en femtedel av medlemmarna skriftligen begär det och i skrivelsen talar om orsak.

18 § Kallelse och andra meddelanden

Kallelse till föreningsstämma skall ske via mail tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och två veckor före extra föreningsstämma. Andra meddelanden till föreningens medlemmar lämnas av styrelsen via mail eller muntligt.

19 § Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte varvid 2/3 majoritet erfordras.

20 § Upplösning

Vid upplösning av föreningen gäller: att samtliga medlemmar är eniga om beslutet eller att två på varandra följande föreningsstämmor beslutar om likvidation. På den andra stämman skall minst två tredjedelar av de röstande rösta för en likvidation. På första stämman räcker det med enkel majoritet. Eventuella kvarvarande medel i föreningen överlåtes till ideell verksamhet som överenstämmer med föreningens ändamål och verksamhet.