Riktlinjer maträddare

— English below —

Ditt uppdrag som maträddare

Maträddaren är ansvarig för att utföra upphämtning vid den tid som anges på Karrot för den hämtning man skrivit upp sig på, och leverera matsvinnet till ett solidariskt kylskåp

Vi samarbetar!

Kommunikation, respekt, samarbetsvilja och tillit är grundvärderingar som alla måste beakta.

Om du är nybörjare och inte är så insatt kan du förvänta dig att en erfaren maträddare ska försöka att lära ut rutinen på ett tydligt sätt. Om du är rutinerade på hämtningen och går tillsammans med en nybörjare kan du förvänta dig att nybörjaren är villig att lära sig, ställa frågor och följa rutinen.

Alla ska ha en tydlig och öppen kommunikation med varandra och försöka hålla en god och solidarisk stämning.

Praktiska regler

  • Att skriva upp sig: Man får inte dyka upp oanmäld, d v s utan att skriva upp sig på Karrot, och förvänta sig att får vara med. Uppskrivna maträddare får gemensamt bestämma om de vill ta emot extra hjälp eller inte
  • Förhinder: Om du måste avboka dig från en hämtning senare än 24 timmar innan den sker, måste du meddela andra i gruppen och helst hitta någon annan som kan ta din plats. Det finns en chat på Karrot för varje enskild hämtning.
  • Kom i tid: Det är inte OK att komma tidigare eller senare. Meddela andra maträddare om du inte kommer i tid
  • Rutin och planering: Oftast har varje butik en rutin som måste följas (var man träffas, hur man sorterar maten, hur man transporterar till kylskåpen, o s v). Allt som inte ingår eller kan förändras i rutinen måste man prata och planera med andra maträddare helst innan hämtningen.
  • Sortering och uppdelning av mat: Sortering av mat till sig själv sker aldrig inne i butiken. Maträddarna får sortera och dela upp maten med varandra tillsammans och i samarbete med en värd om det finns en uppskriven, alltid på ett solidariskt och öppet sätt. Det är fint att fråga om någon vill ha en sak eller säga högt att man gärna vill ha det!

Vi bestämmer!

Alla övriga frågor som gäller en specifik hämtning (t ex rutinen, hur ofta man får vara med, o s v) ska bestämmas på ett lokalt möte tillsammans med andra maträddare.

Respektera riktlinjerna och ha roligt

Om någon inte respekterar riktlinjer upprepade gånger så blir man straffbar genom att uteslutas från Karrot, där vem som helst kan påbörja en process för att rösta bort någon.

Kom ihåg att du gör allt detta frivilligt och ideellt, så det är också viktigt att du har skoj när du räddar mat!

Guidelines for food savers

Your role as a foodsaver

The food saver is responsible for picking up the food at the time one has signed up for on Karrot, and for delivering the food to a solidarity fridge

We cooperate!


Communication, respect, readiness to cooperate and trust are the basic values that all must uphold. If you are a beginner and are not familiar, you can expect that an experienced food saver will try to teach you the routines in a clear way. If you are experienced with a pickup and go together with a beginner, you can expect that the beginner is willing to learn, will ask questions and will follow the established routines.

Everyone will have a clear and open communication with each other and try to maintain a good and cooperative spirit.

Practical rules

  • Signing up: you are not allowed to just turn up without having registered (ie without having signed up for the pickup on Karrot) and just expect to be part of the pickup. The food savers who have signed up for a pickup may decide together whether to accept additional help or not.
  • Absence: If you have to withdraw from a pickup less than 24 hours before it occurs, you must inform the others in the group. You will preferably find somebody else who can take your place. There is a chat forum on Karrot for each individual pickup.
  • Be punctual: It is not OK to come either early or late. Inform the other food savers in the group if you are not going to be on time.
  • Routines and planning: Each shop usually has its own routines which must be followed (where one meets, how the food is sorted, how it is transported to the fridge etc). Any changes to the regular routine, or additions to it, must be discussed with the other food savers in the group. This should preferably happen before the pickup rather than during it.
  • Sorting and distribution of food: never sort food for yourself while you are at the shop. The food savers must sort and divide the food together and in cooperation with the host at the solidarity fridge if somebody has signed up for that. All of this must happen in a spirit of solidarity and in an open way. It is good and polite to ask if anybody else would like something before you take it, or to let everybody else know if there is something you would particularly like to have!

We decide!


All other questions regarding a particular pickup (for example the routine, how often one may participate in it etc) will be decided at a local meeting with all of the other food savers for that pickup point.

Respect the guidelines and have fun!


If somebody repeatedly does not follow the guidelines they may be punished through being excluded from Karrot. Anybody is allowed to initiate the process of voting out somebody.

Remember that everything you do is voluntary, so it is also important that you have fun when you are rescuing food!